က္က ို ိုကိုွှ်၊ က့် ြြ့် က/က

၂၀၁၄ ခုနှ- သင်ကကားေီြန်ြ်း Short-term(၆)ဦး

- Long-term degree(၁)

- စကျာင်းသာ/သူ() ေုုစေါင်()

၂၀၁၅ ခုနှ                  - သင်ကကား၊ေီံဝန််း Short-term (၈)

- Long-term degree (၂)

- စကျာင်းသာ/သူ(၂) ေုုစေါင်း(၂)

၂၀၁၆ ခုနှ                  - သင်ကကား ေီြဝန်ထြ်း Short-term(၁၃)

- Long-term degree(၃)စကျာင်းသာ/သူ(၂)

ေုုစေါင်း(၂)

၂၀၁၇ ခုနှ- သင်ကကား ေီြဝန်ထြ်း Short-term (၁၃)

- စကျာင်းသာ/ သူ(၁၆) ေုုစေါင်း(၂)ဦး

၂၀၁၈ ခုနှ                  - သင်ကကား ေီြဝန်ထြ်း Short-term (၉)

- စကျာင်းသာ/သူ(၂)ဦး

- Long-term post graduate (PhD) (၁) ဦး


Student Exchange

 

 

 

 

 

Sr. No

 

 

 

 

 

Name

 

 

Period

 

 

 

 

 

Country

 

 

 

 

 

Name of University

Supported Organization

 

 

From

 

 

To

1

Mg Myo Ko Ko

Thwin

19.9.2017

22.12.2017

Japan

Hiroshima University

Hioshima University

2

Ma May Zune Thein

11.9.2018

26.12.2018

Japan

Hiroshima University

Hioshima University

3

Mg Nay Oo Hlaing

30.9.2018

28.12.2018

Japan

Tokyo Metropolitan University

Tokyo Metropolitan

University


(f)2.

CIY.>LO::g 4iL:::gCIY.>:

: : .,./o:>g;> aS

<@ oa8:)

::gg_::g(f):I

o:>g;> aS

<@ o)

g : :CXY.>:

o.:> o58

CIY.) Lo

o.:>o5o:> :

voS o5

0

Memorandum of Understanding (MoU)

3dooq§qu2:::-'2:c%: -:>1' 1

(§o3o:>g;> o3

Fauna & Flora

Intemational Myanmar Programme

o9-G-Joo6)

<'

-.,.CD

 

J

Memorandum of Understanding (MoU)

3d00q§ qU2:::-'2:c%':='1' I

(§o3o:>g;> o3

Harrison

Institute

(3-00-jOO

<:'

-.,.CD

 

 

Memorandum of Understanding (MoU)

3d00q§ q02:::-'2:c%'=: >1'  I

(§o3o:>g;> o3

Muban

Chombueng Rajabhat University, Thailand (MCRU)

(3-0j-jOO

-.,.CD <'

 

9

Memorandum of Understanding (MoU)

3dooq§qu2:::-'2:c%: -:>1' 1

(§o3o:>g;> o3

Prince         of Songkla University (PSU)

00-00- jOOG

<:'

-.,.CD

 

 

Memorandum of

Academic

(MoA)

3d00 q§ q02:::-'2:c%':='1' I

(§o3o:>g;> o3

Hiroshima

University

0 -(3-jOO'(

<'

9--tCD

 

G

Letter              of Agreement (LoA)

3d 00q§ q02:::-'2:c%':='1'I

o:>o:>g;>    C\:)

The             Japan Intemational Research Center                              for Agricultural Sciences (llRCAS)

j(3- -JOO'(

9      <'

-.,.CD

 

7

Memorandum of Understanding (MoU)

3dooq§qo2:::-'2:c%: -:>1' 1

[o:>o:' >g;>     C \:)               '

The Smithsonian Institution, National Museum        of Natural History

j6)-00-j00'(

<'

-.,.CD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[§<'                            <'


 

 

 

 

 

 

 

G>

GY.> l8  l: GY.>:

@:!: ,,00

@ CY6d:)

G> :/

 

OOg?

(@ o)

'l: :cxn:

00 'laS8

GY.) l8

ooaSoo :

oS'ijaS

 

6)

Memorandum of Understanding (MoU)

3dao  § o 2: : 0 1

0')0C'')   g;>    (\C)'

Fauna & Flora

International Myanmar Programme

o9-G-Joo6>

9-;a>C'

 


ERASMUS + Programme   နှ MuEuCAP Project (Kick

off meeting)

 

 

 

•     မြိတ်တက္က သိုလ်၊ အစနဖြင့်                ၂၀၈-၂၀၂၀ အထိ သုစတသန  ေီြံကိန်းြျားြွမြိာစ

 


ေညာစေးအေီအေဉ်ြျသင်ရိ ညွှန်းတြ်းအဆြှ


င်စ (Curriculum                  Development)ှင


 

ဇီဝြျးေုံြျုးက သုစတသ(Biodiversity Research) တိုကိစဆာင်ေွက်အတွက EU စထာက်ေကညီ

 

စေးသ့် ဉစောေက္က သိုလ () ခုနှင့် ဖြန်ြာနိံတက္က သို () ခုတိအာ  Partnership Agreement

 

လကြှတ်စေးထုးထားေီးဖြေ်ေါသ်။