ျမိတ္တကၠသုိလ္စီမံခန္႔ခဲြေရး အဖဲြ႕

စဥ္ အမည္ ရာထူး/ဌာန တာဝန္
ေဒါက္တာစီစီလွဘူး ပါေမာကၡခ်ဳပ္(ပါေမာကၡခ်ဳပ္) ဥကၠဌ
ေဒါက္တာသဇင္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ျမိ္တ္တကၠသုိလ္ ဒုတိယဥကၠဌ
ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္မုိး ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)၊ ရူပေဗဒဌာန အဖဲြ႕ဝင္
ေဒါက္တာေဇာ္၀င္း ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)၊ ျမန္မာစာဌာန အဖဲြ႕ဝင္
ေဒၚတင္ေလးေ၀ ဌာနမွဴး(သင္တန္းေရးရာ)၊ သင္တန္းေရးရာဌာန အဖဲြ႕ဝင္
ေဒၚစုိးယုေမာ္ ဌာနမွဴး(စီမံ/ဘ႑ာ)၊ စီမံ/ဘ႑ာဌာန အတြင္းေရးမွဴး
Latest News