ျမိတ္တကၠသုိလ္စီမံခန္႔ခဲြေရး အဖဲြ႕

စဥ္ အမည္ ရာထူး/ဌာန တာဝန္
ေဒါက္တာစီစီလွဘူး ပါေမာကၡခ်ဳပ္(ပါေမာကၡခ်ဳပ္) ဥကၠဌ
ေဒါက္တာခင္ေမာင္ခ်ဳိ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ျမိ္တ္တကၠသုိလ္ ဒုတိယဥကၠဌ
ဦးတင္သိန္း တုိင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္
ေဒါက္တာေဌးေအာင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသုိလ္ အဖဲြ႕ဝင္
ေဒါက္တာျမျမေအး ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ဘာအံတကၠသုိလ္ အဖဲြ႕ဝင္
ေဒါက္တာေသာင္းလြင္ တာဝန္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ထားဝယ္တကၠသုိလ္ အဖဲြ႕ဝင္
ေဒါက္တာခင္ခင္ေဌး ပါေမာကၡ (ဌာနမွဴး)၊ သမုိင္းဌာန အဖဲြ႕ဝင္
ေဒါက္တာခင္ခင္ယု ပါေမာကၡ (ဌာနမွဴး)၊ ျမန္မာစာဌာန အဖဲြ႕ဝင္
ေဒၚနန္းျမဟန္ ပါေမာကၡ (ဌာနမွဴး)၊ အဏၰဝါဌာန အဖဲြ႕ဝင္
၁၀ ေဒၚရီရီေဆြ ဌာနခဲြမွဴး (စီမံ) အတြင္းေရးမွဴး