ျမိတ္တကၠသုိလ္စီမံခန္႔ခဲြေရး အဖဲြ႕

စဥ္ အမည္ ရာထူး/ဌာန တာဝန္
ေဒါက္တာနီနီဦး ပါေမာကၡခ်ဳပ္(တာ၀န္) ဥကၠဌ
ေဒါက္တာ၀င္း၀င္းသန္း ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ျမိ္တ္တကၠသုိလ္ ဒုတိယဥကၠဌ
ေဒါက္တာေအးေအးယု ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)၊ ရူပေဗဒဌာန အဖဲြ႕ဝင္
ေဒါက္တာေဇာ္၀င္း ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)၊ ျမန္မာစာဌာန အဖဲြ႕ဝင္
ေဒါက္တာခင္လွ၀င္း ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)၊ ႐ုကၡေဗဒဌာန အဖဲြ႕ဝင္
ေဒါက္တာစံပယ္ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)၊ သမိုင္းဌာန အဖဲြ႕ဝင္
ဦးေအာင္ေသာင္းၿမိဳင္ ဌာနမွဴး(သင္တန္းေရးရာ)၊ သင္တန္းေရးရာဌာန အဖဲြ႕ဝင္
ေဒၚစန္းစန္းမႈ ဌာနမွဴး(စီမံ/ဘ႑ာ)၊ စီမံ/ဘ႑ာဌာန အတြင္းေရးမွဴး
Latest News