စာၾကည့္တိုက္ဌာန

Library of Myeik University

Library of Myeik University

 

(၂၀၀၀) ျမိတ္တကၠသုိလ္၊ စာသင္ေဆာင္(၃) အေပၚထပ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ စာၾကည့္တုိက္ကုိ ေဒၚေ၀ေ၀လြင္၊ အငယ္တန္းစာေရးမွ စတင္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
(၂၀၀၁-၂၀၀၆) ၿမိတ္တကၠသုိလ္၊ စာသင္ေဆာင္(၃) အေပၚထပ္တြင္ စာၾကည့္တုိက္ကုိ ေဒၚေအးသႏၱာ၊ စာၾကည့္တုိက္ လ/ထ-၂၊ ေဒၚေအးေအးခ်ဳိ၊ အၾကီးတန္းလက္နွိပ္စက္မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ေဒၚေအးသႏၱာ၊ စာၾကည့္တုိက္ လ/ထ-၂၊ ႏုတ္ထြက္ပါသည္။
(၂၀၀၆-၂၀၀၇) ၿမိတ္တကၠသုိလ္၊ စာသင္ေဆာင္(၃) အေပၚထပ္တြင္ စာၾကည္တုိက္ကုိ ေဒၚေအးေအးခ်ဳိ၊ အၾကီးတန္း လက္နွိပ္စက္၊ ေဒၚခင္ခင္ေထြး(      ႐ုံးအကူ)မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
(၂၀၀၈-၂၀၁၃) ၿမိတ္တကၠသုိလ္၊ ပင္မေဆာင္သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕၍ စာၾကည့္တုိက္ကုိ ေဒၚေအးေအးခ်ဳိ၊ အၾကီးတန္း လက္နွိပ္စက္၊ ေဒၚခင္ခင္ေထြး၊                                        လ/ထ စာၾကည့္တုိက္-၅၊ ေဒၚမုိးမုိးေအး၊ ႐ုံးအကူ(ေန႔စား)မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
(၂၀၁၃ မွ ယခု) ၿမိတ္တကၠသုိလ္၊ ပင္မေဆာင္စာၾကည့္တုိက္ကုိ ေဒၚေအးေအးခ်ဳိ၊ အၾကီးတန္း လက္နွိပ္စက္၊ ေဒၚခင္ခင္ေထြး၊ လ/ထ စာၾကည့္တုိက္-၅၊               ေဒၚမုိးမုိးေအး၊ ႐ုံးအကူ(ေန႔စား)မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 

စာအုပ္စုစုေပါင္း (Collection)

ျမန္မာစာအုပ္            -        ၅၀၀၀ ခန္.

အဂၤလိပ္စာအုပ္      -        ၄၀၀၀ ခန္.

မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္ေပါင္း  -        ၂၀

 စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ခ်ိန္ (Opening Hours)

၁၀း၀၀ နာရီမွ ၄း၃၀ နာရီ ( Monday – Friday)

စာအုပ္ငွားခ်ိန္

၁၀း၀၀ နာရီမွ ၄း၃၀ နာရီ ( Monday – Friday )

ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္း (Services)

  • ကတ္တေလာက္ပုံးမ်ား ထားရွိျခင္း
  • စင္ဖြင့္စနစ္ကုိ အသုံးျပဳပါသည္။
  • ရည္ညြန္းခန္း
  • အင္တာနက္ခန္း (e-libary)
  • စာအုပ္ငွားျခင္းလုပ္ငန္း
  • ဆရာ၊ ဆရာမမ်ာႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ စာအုပ္-၃၊ အခ်ိန္တစ္လ ငွားေပးသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ၁ အုပ္၊ (၃)၇က္ ေပးငွားသည္။
  • စာဖတ္ခန္း (Reading Room)
  • လစဥ္မဂၢဇင္းမ်ား

 

 

 

Latest News