စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာန

 1

ဒေါ်ညောင်ဟောက်လွန်း

ဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)

စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာန

4

ဒေါ်သန်းသန်းချိူ

ဌာနစုမှူး

ဘဏ္ဍာဌာန

Untitled3 Untitled
 ဒေါ်စုလိုင်ထွေးဌာနစုမှူး

ဘဏ္ဍာဌာန

ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်

ဌာနစုမှူး

စီမံရေးရာဌာန

Untitled1 2   3

ဦးတင်ထွန်း

အင်ဂျင်နီယာမှူး

အင်ဂျင်နီယာဌာန

ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းချစ်

လ/ထ အင်ဂျင်နီယာ

အင်ဂျင်နီယာဌာန

 


ဒေါ်ထိုက်ထိုက်စံလ/ထ အင်ဂျင်နီယာ

အင်ဂျင်နီယာဌာန
 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News