ၿမိတ္ေကာလိပ္ ဖြင့္လွစ္သည္မွစတင္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား

 

U Saung (Pro)

ဦးေဆာင္

ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး

(၂၄-၉-၁၉၉၉ မွ ၁၁-၂-၂၀၀၀ ထိ)

U Khin Mg Cho (Pro)

ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး/ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္

(၁-၃-၂၀၀၀  မွ ၃၀-၆-၂၀၀၄ ထိ)

U Thein Tun(Pro Rre)

ဦးထြန္းသိန္း

ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္

(၂၁-၈-၂၀၀၄  မွ ၂၄-၃-၂၀၀၅ ထိ)

U Thein Aung(ProRe

ဦးသိန္းေအာင္

ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္/တာ၀န္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္

(၂၅-၃-၂၀၀၅  မွ ၂၇-၁၀-၂၀၀၆ ထိ)

Dr Myint Shwe(Rector)

ေဒါက္တာျမင့္ေဆြ

ပါေမာကၡခ်ဳပ္

 (၁-၇-၂၀၀၈  မွ ၃-၁၀-၂၀၁၁ ထိ)

Dr.ThanShwe(ProRec)

ေဒါက္တာသန္းေဆြ

ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္

(၁၇-၁၁-၂၀၀၅  မွ ၁၇-၃-၂၀၀၉ ထိ)

Dr.Thet Tun Aung (Pro R)

ေဒါက္တာသက္ထြန္းေအာင္

တာ၀န္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္

(၁၈-၇-၂၀၁၁  မွ ၁၇-၁၈-၂၀၁၃ ထိ)

Dr Than Htut Oo (Rro Rec)

ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ဦး

ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္

(၆-၇-၂၀၁၁  မွ ၂၈-၂-၂၀၁၄ ထိ)

Dr SiSiHlaBu (Rector)Now

ေဒါက္တာစီစီလွဘူး

ပါေမာကၡခ်ဳပ္

၁၂. ၈. ၂၀၁၃ မွ ၉. ၁၁. ၂၀၁၇ ထိ

245A6826

ေဒါက္တာသဇင္

ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္

၁. ၄. ၂၀၁၆ မွ ၇. ၁၂. ၂၀၁၇ ထိ

Dr.Khin Mg Cho (Pro R) Now

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ခ်ဳိ

ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္

၁၆. ၅. ၂၀၁၃ မွ ၂၀. ၈. ၂၀၁၄ ထိ

History - Dr KKH

ေဒါက္တာခင္ခင္ေဌး

ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္

၂၆. ၆. ၂၀၁၅ မွ ၁၇. ၆. ၂၀၁၇ ထိ

image-0-02-06-bc5e163faedb01a5bb921fed9cb7a6e0d36b0e264a24c5bdcc6b5ad7d1c28285-V

ေဒါက္တာနီနီဦး

ပါေမာကၡခ်ဳပ္(တာ၀န္)

၂၈. ၁၂. ၂၀၁၇ မွ ယေန႔ ထိ

 IMG_2759

ေဒါက္တာ၀င္း၀င္သန္း

ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္

၁၇. ၁၁. ၂၀၁၇ မွ ယေန႔ ထိ

 

 

Latest News