ၿမိတ္ေကာလိပ္ ဖြင့္လွစ္သည္မွစတင္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား

 

U Saung (Pro)

ဦးေဆာင္

ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး

(၂၄-၉-၁၉၉၉ မွ ၁၁-၂-၂၀၀၀ ထိ)

U Khin Mg Cho (Pro)

ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး/ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္

(၁-၃-၂၀၀၀  မွ ၃၀-၆-၂၀၀၄ ထိ)

U Thein Tun(Pro Rre)

ဦးထြန္းသိန္း

ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္

(၂၁-၈-၂၀၀၄  မွ ၂၄-၃-၂၀၀၅ ထိ)

U Thein Aung(ProRe

ဦးသိန္းေအာင္

ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္/တာ၀န္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္

(၂၅-၃-၂၀၀၅  မွ ၂၇-၁၀-၂၀၀၆ ထိ)

Dr Myint Shwe(Rector)

ေဒါက္တာျမင့္ေဆြ

ပါေမာကၡခ်ဳပ္

 (၁-၇-၂၀၀၈  မွ ၃-၁၀-၂၀၁၁ ထိ)

Dr.ThanShwe(ProRec)

ေဒါက္တာသန္းေဆြ

ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္

(၁၇-၁၁-၂၀၀၅  မွ ၁၇-၃-၂၀၀၉ ထိ)

Dr.Thet Tun Aung (Pro R)

ေဒါက္တာသက္ထြန္းေအာင္

တာ၀န္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္

(၁၈-၇-၂၀၁၁  မွ ၁၇-၁၈-၂၀၁၃ ထိ)

Dr Than Htut Oo (Rro Rec)

ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ဦး

ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္

(၆-၇-၂၀၁၁  မွ ၂၈-၂-၂၀၁၄ ထိ)

Dr SiSiHlaBu (Rector)Now

ေဒါက္တာစီစီလွဘူး

ပါေမာကၡခ်ဳပ္

၁၂. ၈. ၂၀၁၃ မွ ၉. ၁၁. ၂၀၁၇ ထိ

245A6826

ေဒါက္တာသဇင္

ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္

ၿမိတ္တကၠသုိလ္

Dr.Khin Mg Cho (Pro R) Now

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ခ်ဳိ

ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္

ၿမိတ္တကၠသုိလ္

History - Dr KKH

ေဒါက္တာခင္ခင္ေဌး

ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္

ၿမိတ္တကၠသုိလ္

 

 

Latest News