အောင်စာရင်း

 

ပထမနှစ်ဝိဇ္ဇာ

1st Myan(17-18)

1st Eng(17-18)

1st Geog(17-18)

1st Hist (17-18)

1Phil(17-18)

1st Os(17-18)

ပထမနှစ်သိပ္ပံ

1st Chem(17-18)

1Phys(17-18)

1st Math(17-18)

1st Zool (17-18)

1 st Bot (17-18)

1st Geol(17-18)

1MS(17-18)

ဒုတိယနှစ်ဝိဇ္ဇာ

2nd Myan(17-18)

2nd Eng(17-18)

2nd Geog(17-18)

2nd Hist (17-18)

2ndPhil(17-18)

2nd OS(17-18)

ဒုတိယနှစ်သိပ္ပံ

2nd Chem(17-18)

2nd Phys(17-18)

2nd Math(17-18)

2nd Zool-(17-18)

2nd Bot (17-18)

2nd Geol(17-18)

2nd MS(17-18)

တတိယနှစ်ဝိဇ္ဇာ

3rd Myan(17-18)

3rd Eng(17-18)

3rd Geog(17-18)

3rd Hist (17-18)

3rd Phil(17-18)

3rd OS(17-18)

တတိယနှစ်သိပ္ပံ

3rd Chem(17-18)

3rd Phys-(17-18)

3rd Math(17-18)

3rd Zool-(17-18)

3rd Bot(17-18)

3rd Geol(17-18)

3rd MS(17-18)

စတုတ္ထနှစ်ဝိဇ္ဇာ

4th Myan(17-18)

4th Eng(17-18)

4th Geog(17-18)

4th Hist (17-18)

4th Phil(17-18)

စတုတ္ထနှစ်သိပ္ပံ

4th Chem(17-18)

4th Phys(17-18)

4th Math(17-18)

4th Zool-(17-18)

4th Bot (17-18)

4th Geol(17-18)

4th MS(17-18)

ပထမနှစ်ဝိဇ္ဇာ ဂုဏ်ထူးတန်း

1st (Hon) Myan(17-18)

1st (Hon)  Eng(17-18)

1st (Hon) Geog(17-18)

1st (Hon) Hist(17-18)

1st (Hon)  OS(17-18)

ပထမနှစ်သိပ္ပံ ဂုဏ်ထူးတန်း

1st (Hon) Chem(17-18)

1st (Hon)Phys(17-18)

1st (Hon) Maths(17-18)

1st (Hon) Zool(17-18)

1st (Hon) Bot(17-18)

1st (Hon) Geol17-18)

1st (Hon) MS(17-18)

ဒုတိယနှစ်ဝိဇ္ဇာ ဂုဏ်ထူးတန်း

2nd (Hon) Myan(17-18)

2nd (Hon) Eng(17-18)

2nd (Hon) Geol(17-18)

2nd (Hon)  Hist(17-18)

2nd (Hon)  Phil(17-18)

ဒုတိယနှစ်သိပ္ပံ ဂုဏ်ထူးတန်း

2nd (Hon) Chem(17-18)

2nd (Hon) Phys(17-18)

2nd (Hon) Maths(17-18)

2nd (Hon) Zool(17-18)

2nd (Hon) Bot(17-18)

2nd (Hon) Geol(17-18)

2nd (Hon) MS(17-18)

တတိယနှစ်ဝိဇ္ဇာ ဂုဏ်ထူးတန်း

3rd (Hon) Myan(17-18)

3rd (Hon) Eng(17-18)

3rd (Hon) Geog(17-18)

3rd (Hon) Hist(17-18)

တတိယနှစ်သိပ္ပံ ဂုဏ်ထူးတန်း

3rd (Hon) Chem(17-18)

3rd (Hon) Phys(17-18)

3rd (Hon) Maths(17-18)

3rd (Hon) Zool(17-18)

3rd (Hon) Bot(17-18)

3rd (Hon) Geol(17-18)

3rd (Hon) MS(17-18)

ပထမနှစ်ဝိဇ္ဇာ မဟာတန်း

1st (MA) Myan(17-18)

1st (MA) Eng(17-18)

1st (MA) Hist(17-18)

1st (MA) Phil(17-18)

ပထမနှစ်သိပ္ပံ မဟာတန်း

1st (MA) Chem(17-18)

1st (MA) Phys(17-18)

1st (MA) Maths(17-18)

1st (MA) MS(17-18)

ဒုတိယနှစ်ဝိဇ္ဇာ မဟာတန်း

2nd (MA) Myan(17-18)

2nd (MA) Eng(17-18)

2nd (MA) Geog(17-18)

2nd (MA) Hist(17-18)

ဒုတိယနှစ်သိပ္ပံ မဟာတန်း

2nd (MA) Chem(17-18)

2nd (MA) Phys(17-18)

2nd (MA) Maths(17-18)

2nd (MA) Zool(17-18)

2nd (MA)Bot(17-18)

2nd (MA) MS(17-18)

ဝိဇ္ဇာ အရည်အချင်းစစ်သင်တန်း

Q-Myan(17-18)

Q-Eng(17-18)

Q-Geog(17-18)

Q-Hist(17-18)

သိပ္ပံ အရည်အချင်းစစ်သင်တန်း

Q-Chem(17-18)

Q-Phys(17-18)

Q-Math(17-18)

Q-Zool(17-18)

Q-Geol(17-18)

Q-MS(17-18)

 

Latest News