Student Information

ေန႔သင္တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အခ်က္မ်ား

 • ၿမိတ္တကၠသုိလ္တြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ပထဝီဝင္၊ သမုိင္း၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ အေရွ႕တုိင္းပညာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ သခ်ၤာ၊ သတၱေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ ဘူမိေဗဒ၊ အဏၰဝါသိပၸံ ဘာသာရပ္တုိ႔ကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်လွ်က္ရွိပါသည္။
 •  ေန႔သင္တန္း ေက်ာင္းသား / ေက်ာငး္သူ မ်ားသည္ ေက်ာင္းစတင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ေက်ာင္းဝင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မ်ားကုိ တစ္လ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ေက်ာင္းေျပာင္း၊ ဘာသာေျပာင္း ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေန႔သင္းတန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး (၂၁) ရက္အတြင္း သင္တန္းေရးရာ ဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းလခ သင္တန္းေၾကးမ်ား ေပးသြင္းၿပီးမွ ခုံနံပါတ္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသားကတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အမွတ္စာရင္း ထုတ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ယာယီဘဲြ႕မ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေက်ာင္းသား ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ၊ ႏႈတ္ထြက္စာ၊ ရပ္နား စာမ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားသူရွိပါက စိစစ္ထုတ္ေပး ပါသည္။ ဘဲြ႕ႏွင္းသဘင္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚ ယူသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဘဲြ႕ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္သြင္းေစၿပီး ဘဲြ႕ႏွင္းသဘင္ က်င္းပ၍ ဘဲြ႕လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးပါသည္။ ဘဲြ႕ႏွင္း သဘင္ မတက္ေရာက္ႏုိင္သူမ်ားကုိလည္း အေဝး ေရာက္ဘဲြ႕လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပး ပါသည္။ ေန႔သင္တန္း စာေမးပြဲမ်ားကုိ ဦးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္ရက္မ်ားအတြင္း က်င္းပေပးၿပီး ေအာင္ စာရင္းမ်ားကုိလည္း ပညာသင္ကာလ ႏွစ္ႀကိမ္ အတြင္း ပညာႏွစ္ အဆုံးတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေပးပါသည္
 •  Student Service Center ကုိလည္း ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ တာဝန္ခ်ထားၿပီး ေမာ္ကြန္းထိန္း၊ လ/ထ ေမာ္ကြန္းထိန္းတုိ႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီး အဖဲြ႕ငယ္မ်ားျဖင့္ တာဝန္ခ်ထားပါသည္။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေမးျမန္းစုံစမ္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးျခင္း၊ ေျဖၾကားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။
 • သင္တန္းေရးရာဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ အားကစားဌာနရွိၿပီး အားကစား အရာရွိတစ္ဦး၊ နည္းျပတစ္ဦးတုိ႔မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။
 • ၿမိတ္တကၠသုိလ္ ေန႔သင္သန္းတြင္ ဘာသာရပ္ (၁၃) ခုႏွင့္ ပထမႏွစ္မွ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ထိ သင္တန္းမ်ား၊ ဂုဏ္ထူးတန္းမ်ား၊ မဟာဝိဇၨာ/မဟာသိပၸံ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ မဟာသုေတသန သင္တန္းမ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်လွ်က္ရွိပါသည္။

အေ၀းသင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အခ်က္မ်ား

 •  ေက်ာင္းဝင္မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
 •  ေက်ာင္းေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း
 • အထူးျပဳဘာသာေျပာင္းလဲျခင္း
 • ေထာက္ခံစာ ေတာင္းခံျခင္း
 • ယာယီဘြဲ႕ေထာက္ခံစာေတာင္းခံျခင္း
 • ယာယီႏႈတ္ထြက္ ခြင့္ေတာင္းခံျခင္း
 • ဘြဲ႕ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းျခင္း
 • စာစဥ္တင္သြင္းျခင္း၊ ပို႕ခ်ခ်က္စာအုပ္ႏွင့္ ေလ့လာမႈ  လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား
Latest News