ၿမိတ္တကၠသိုလ္ တြင္ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အႀကိဳ စကားဝိုင္းကို (၁၅-၇-၂၀၁၉) ရက္ေန႔၌ က ်င္းပစဥ္။

 DSC_6819  DSC_6821
 DSC_6840  DSC_6889

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News