(၈-၇-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ က ်င္းပသည့္ ကာယဗလေမာင္၊ ကာယအလွမယ္ ႏွင့္ ကာယၾကံ့ခိုင္မႈ ၿပိဳင္ပြဲ အခမ္းအနား။

DSC_5772   DSC_6226   DSC_6165

DSC_5924   DSC_6055   DSC_6261

DSC_6295   DSC_6334

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News