(၉-၇-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ က ်င္းပသည့္ ျမန္မာဘာသာစကား အေရးစြမ္းရည္ ႏွင့္ အေျပာစြမ္းရည္ ၿပိဳင္ပြဲ။

DSC_6384   DSC_6385

DSC_6427   DSC_6426

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News