(၉-၇-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် မြန်မာဘာသာစကား အရေးစွမ်းရည် နှင့် အပြောစွမ်းရည် ပြိုင်ပွဲ။

DSC_6384   DSC_6385

DSC_6427   DSC_6426

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News