(၁၅-၆-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္ သန္႕ရွင္းသာယာလွပေရးအတြက္ စစ္ဘက္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွ လာေရာက္ စုေပါင္းလုပ္အားေပးၾကစဥ္

ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးအား ၿမိတ္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွ လုပ္အားေပးအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းျပေနစဥ္

 DSC_5028

ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွ လုပ္အားေပးေနစဥ္

DSC_4989ၿမိတ္တကၠသိုလ္ ၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္အားေပးေနစဥ္

DSC_4973

ၿမိတ္တကၠသိုလ္ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသူမ်ား လုပ္အားေပးေနစဥ္

DSC_4983ၿမိတ္တကၠသိုလ္ အေဆာင္ေနေ်က်ာင္းသားမ်ား လုပ္အားေပးေနစဥ္

DSC_5006

ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မွ စစ္သည္ေတာ္မ်ားလုပ္အားေပးေနၾကစဥ္DSC_5021ရဲဌာနမွ စစ္သည္ေတာ္မ်ားလုပ္အားေပးေနၾကစဥ္

DSC_4957

DSC_4955ယာဥ္ထိန္းရဲဌာနမွ စစ္သည္ေတာ္မ်ားလုပ္အားေပးေနၾကစဥ္

DSC_4954

လမ္း၊ တံတား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနမ်ားမွ လုပ္အားေပးေနၾကစဥ္

DSC_4971

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ လုပ္အားေပးေနၾကစဥ္

DSC_4977

က်န္းမာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ လူမူေရးဌာနမ်ားမွ လုပ္အားေပးေနစဥ္

DSC_4964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News