(၂၆-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း အဂၤလိပ္စာ ႏွင့္ သခၤ ်ာ မြမ္းမံသင္တန္း က ်င္းပစဥ္

DSC_4424   DSC_4427   DSC_4432

DSC_4434   DSC_4446   DSC_4454

DSC_4438

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News