ျမိတ္တကၠသိုလ္တြင္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု၊ ပေဒသာကပြဲ ကို (၁၁.၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႕တြင္က ်င္းပသည္။

DSC_1166  DSC_1168  DSC_1171

DSC_1181  DSC_1180  DSC_1177

DSC_1194  DSC_1203  DSC_1218

DSC_1235  DSC_1255  DSC_1265

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News