ျမိတ္တကၠသိုလ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ ်ဴ ပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႕ အထိမ္းအမွတ္ ေဟာေျပာပြဲနွင့္ စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ကို (၈.၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႕တြင္ က ်င္းပသည္။

DSC_1026  DSC_1038  DSC_1018

DSC_1062  DSC_1063  DSC_1064

DSC_1046  DSC_1048  DSC_1070

DSC_1071  DSC_1072

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News