ျမိတ္တကၠသိုလ္ ၂၀၁၉ ပညာသင္နွစ္၊ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု ထမနဲထိုးျပိဳင္ပြဲ (၁၀.၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႕တြင္ က ်င္းပသည္။

DSC_1155  DSC_1151  DSC_1152

DSC_1153  DSC_1149  DSC_1139

DSC_1137  DSC_1134  DSC_1129

DSC_1107  DSC_1114  DSC_1128

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News