ျမိတ္တကၠသိုလ္ ေက ်ာင္းတြင္းသႀကၤန္ (၂.၃.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ က ်င္းပသည္။

DSC_2348  DSC_2341  DSC_2367

DSC_2441  DSC_2444  DSC_2461

DSC_2360  DSC_2396  DSC_2362

DSC_2431  DSC_2414  DSC_2472

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News