၁၉၉၉ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၄) ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၉ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔အထိ နွစ္(၂၀)ျပည့္ (ေၾကြရတု အထိမ္းအမွတ္ စာတမ္းဖတ္ပြဲနွင့္ ေပ ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအခမ္းအနား (၁၄.၁.၂၀၁၉)မွ (၁၆.၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႕အထိက ်င္းပသည္။

 

DSC_9820   DSC_9823  DSC_9476                                    DSC_9641  DSC_9663  DSC_9784                     DSC_9695   DSC_9726    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News