(14-2-2019) ရက္ေန႕တြင္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္နွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ Phetchaburi Rajabhat University(ေဖ့ခ်ဘူရီတကၠသိုလ္) တုိ႕အၾကားေရးထုိးသည့္နားလည္မွဳစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထုိးပြဲသို႕ ထုိင္းႏုိင္ငံဘုရင္မင္းျမတ္၏ အတုိင္ပင္ခံေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ စုရာရြတ္ က်ဴလာႏြန္၊ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယအတြင္းဝန္၊ ေဒါက္တာေအးျမင့္ နွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴ းခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္း တုိ႕တက္ေရာက္

DSC_1300 DSC_1302 DSC_1309 DSC_1321 DSC_1354 DSC_1356 DSC_1364 DSC_1375 DSC_1383 DSC_1384 DSC_1386 DSC_1394 DSC_1397 DSC_1400 DSC_1407 DSC_1408 DSC_1411 DSC_1415 DSC_1421 DSC_1425 DSC_1438 DSC_1439 DSC_1444 DSC_1453 DSC_1469 DSC_1494 DSC_1498 DSC_1500 DSC_1513 DSC_1529

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News