(10.9.2018)ရက္ေန႕တြင္ FFI မွ ျမိတ္တကၠသိုလ္တြင္Grant ကိစၥအတြက္ သတၱေဗဒဌာန၊ရုကၡေဗဒဌာန၊အဏၰ၀ါသိပၸံဌာန တို႕နွင့္လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း။

 IMG_20180910_130337

  IMG_20180910_131212    IMG_20180910_130326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News