နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

Exchange presents between two parties at signing ceremony of MoU

MoU လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းအခမ္းအနားတြင္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းဖလွယ္ျခင္း