နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း၊

signing MoU with Harrison Institute, UK

ၿမိတ္တကၠသိုလ္ႏွင္႔ၿဗိတိန္နုိင္ငံ၊  Harrison Institute အၾကား နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ နားလည္မႈစာခၽြန္ လႊာလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း