အာစရိယပူေဇာ္ပဲြ

Myan1 H

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ ျမန္မာစာမိသားစု၏ အာစရိယပူေဇာ္ပဲြ