စာခၽြန္လႊာေရးထုိးပဲြ

DSC_0165

ၿမိတ္တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ Worldview International Foundation (WIF) တုိ႔ အၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထုိးပဲြ