ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈ

DSC_0134

ဓမၼစႀကၤာ ရြတ္ဆုိၿပိဳင္ပဲြ