တနသၤာရီတိုင္း ေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ ျမိတ္တကၠသိုလ္ ခရီးစဥ္

p1

တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ ဦးျမတ္ကို ျမိတ္တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

One Response to တနသၤာရီတိုင္း ေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ ျမိတ္တကၠသိုလ္ ခရီးစဥ္