• 1
 • Cover
 • 12
 • 2
 • 3
 • 6
 • 10
 • 9
 • DSCN1652
 • 20160214_155626
 • 29176738_761229060732246_1080684372346011648_o
 • DSCN1704
 • DSC_4055
 • DSC_4100
 • DSC_3798
 • DSC_3785
 • DSC_5291
 • DSC_5601
 • jquery slider
 • DSC_3927
11 Cover2 123 24 35 66 107 98 DSCN16529 20160214_15562610 29176738_761229060732246_1080684372346011648_o11 DSCN170412 DSC_405513 DSC_410014 DSC_379815 DSC_378516 DSC_529117 DSC_560118 DSC_372919 DSC_392720
jquery slider by WOWSlider.com v8.7

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (တကၠသုိလ္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္)

ေဒသတြင္းရွိ ၾကြယ္ဝေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ ထုတ္ယူ အသုံးခ်ထိန္းသိမ္း ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္ဝသည္သာမက ကုိယ္က်င့္ တရားႏွင့္ စာရိတၱေကာင္း မြန္းေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားျဖစ္ လာေစရန္ ပံ့ပုိးေပးသည့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးမ႑ိဳင္ အျဖစ္ရပ္တည္ရန္၊

လုပ္ငန္းတာဝန္

ၿမိတ္တကၠသုိလ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

 • ေဒသမွ လုိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္၊
 • ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ အေျခခံက်ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ အသုံးခ် သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ၊ေဒသ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္ေရး အတြက္ အဆင့္ျမင့္ သုေတသနမ်ားကုိ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
 • သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ေဒသလူ႔ အဖဲြ႕အစည္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္၊
 • ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရုပ္ပုိင္းဘဝႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဘဝတုိးတက္မႈကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစေသာ ပညာေရး အဝန္းအဝုိင္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္၊
 •  ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ာႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ပညာရပ္ႏွင့္ ပညာပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊

 ျမိတ္တကၠသိုလ္ေပၚေပါက္လာပံု

Cover

 • ၈.၁.၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ျမိတ္ေကာလိပ္၊
 • ၂၇.၁၁.၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ျမိတ္ဒီဂရီေကာလိပ္၊
 • ၁၄.၅.၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမိတ္တကၠသိုလ္အျဖစ္ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္လာခဲ့သည္။
 • ၃.၃.၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမိတ္တကၠသိုလ္ ပင္မေဆာင္ ၾကီးကို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ (ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး) ဦးသိန္းစိန္မွ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ပါေမာကၡခ် ဳပ္ ႏွင့္ ဒုတိယပါေမာကၡခ် ဳပ္

image-0-02-06-bc5e163faedb01a5bb921fed9cb7a6e0d36b0e264a24c5bdcc6b5ad7d1c28285-V

ေဒါက္တာနီနီဦး

ဒုတိယပါေမာကၡခ် ဳပ္

ျမိတ္တကၠသိုလ္

 IMG_2759

ေဒါက္တာ၀င္း၀င္းသန္း

ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္

ျမိတ္တကၠသိုလ္

 သင္ၾကားေရး

image-0-02-06-0bd8bbdaee65f6b0b67756363c9bb559bcf676092d5ca4e0c92cf863df88ca5e-V

ဒုတိယပါေမာကၡခ်ုပ္မွ ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းစဥ္

DSC_3929

သံလံုးပစ္ၿပိဳင္ပြဲ(၂၀၁၈)

DSC_3919 DSC_3945

လွံတံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ(၂၀၁၈)

DSC_3920

အေျပးၿပိဳင္ပြဲ(၂၀၁၈)

DSC_3913

အေ၀းခံုျပိဳင္ပြဲ(၂၀၁၈)

IMG20180227151131

International Guest Lecture/Seminar An International Perspective On Sustainable Fisheries And Tourism Management – Education, Research And Economic Development.(၂၀၁၈)

 • ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမႏွစ္ ၀င္ခြင့္ရ  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၁၀၃)ဦး ကို စတင္ သင္ၾကား ေပးခဲ့သည္။
 • ယခုလက္ရွိတြင္ ဂုဏ္ထူးတန္း၊ မဟာတန္း၊ မဟာသုေတသနတန္းမ်ား အထိ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး ေန႕သင္တန္းေက်ာင္းသား ၂၅၀၀ ေက်ာ္၊ အေ၀းသင္ သင္တန္း ေက်ာင္းသား ၅၀၀၀ ေက်ာ္ သင္ၾကား ပို႕ခ်ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

245A6959

 • ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမိတ္ေကာလိပ္မွ စတင္ သင္ၾကား ေပးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား /သူ(၁၀၃)ဦး ကို ျမိတ္တကၠသိုလ္မွပင္ ပထမဆံုး အၾကိမ္ ဘဲြ႕အပ္ႏွင္းႏို္င္ခဲ့သည္။
 • ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ န၀မအၾကိမ္ အထိ ဘြဲ႕အပ္ႏွင္း ခ်ီးျမွင့္ျပီးျဖစ္သည္။
 • သင္ၾကားေရး ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ၀ိဇၨာဘာသာရပ္(၆)ခု၊ သိပံၸဘာသာရပ္(၇)ခု ကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ပို႕ခ်ေပးလွ်က္ရွိပါသည္
 • ျမိတ္တကၠသိုလ္တြင္ ျမိတ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ျမိတ္ျမိဳ႕နယ္၊ပုေလာျမိဳ႕နယ္၊ ကၽြန္းစုျမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီျမိဳ႕နယ္၊ ဘုတ္ျပင္းျမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕နယ္မ်ား အျပင္ အျခားတိုင္းေဒသမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားလည္း လာေရာက္ ပညာသင္ၾကား လွ်က္ရွိပါသည္။
Latest News